Trường
THCS DIỄN THÁP

Huân huy chương

Huân chương hạng nhất
 
.