Trường
THCS DIỄN THÁP

Cơ sở vật chất

Qua nhiều năm xây dựng và phát triển hiện nay Trường THCS Diễn tháp có:

đầy đủ cơ sở vật chât, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động dạy của giáo viên và hoạt động học của học sinh.

.