Trường
THCS DIỄN THÁP

Cơ cấu tổ chức

Hiệu trưởng: Đoàn Hữu Hải

Phó Hiệu rưởng: Phan Văn Xá

Chủ tịch Công đoàn: Tăng Ngọc Diên

Tổng phụ trách đội: Nguyễn Tiến Hiền

Bí Thư đoàn: Đặng Thị Quỳnh

.